Přehled limitů látek u rozboru vody

Pro lepší přehlednost jsme se rozhodli pro naše zákazníky vypracovat přehled limitních látek u rozboru vody. Vycházíme z hygienických požadavků na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Ty jsou uvedené v platné vyhlášce č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu. 

Mikrobiologický rozbor pitné vody:

Zaměřuje se především na sledování všeobecného bakteriálního znečištění a na sledování bakterií indikujících znečištění fekálního původu. 

Escherichia coli - bakterie přítomná v odpadních vodách a fekáliích teplokrevných živočichů. V současné době nejspolehlivější indikátor fekálního znečištění. 

Koliformní bakterie - saprofytické bakterie, které osidlují střevní trakt, ale žijí i v půdě. Mohou se mezi nimi vyskytovat kmeny tvořící toxiny, které způsobují ohrožění zdraví. 

Clostridium perfringens - nachází se v odpadních vodách, jedná se o běžnou součást střevní flóry teplokrevných živočichů. 

Přehled mikrobiologických ukazatelů a jejich limitů: 

Ukazatele Jednotka Limit Typ limitu
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 Mezní hodnota
Enterokoky KTJ/100ml 0 Nejvyšší mezní hodnota
E. coli KTJ/100ml 0 Nejvyšší mezní hodnota
Koliformní bakterie  KTJ/100ml 0 Mezní hodnota 

Pozn.: KTJ = kolonie tvořící jednotka 

Chemická analýza pitné vody: 

Ve zkráceném rozboru se zkoumají následující parametry:

Ukazatele  Mezní hodnota
pH vody  6,5-9,5
Barva  max. 20
Zákal  max. 5
Chem. spotřeba kyslíku manganistanem  max. 3mg/l
Amonné ionty  max. 0,5mg/l 
Dusičnany // dusitany max. 0,5mg/l // max. 50mg/l
Chloridy max. 100mg/l 
Železo max. 0,2mg/l 
Mangan  max. 0,05mg/l
Chlor  max. 0,3mg/l 
Hliník  max. 0,2mg/l 
Vápník - látka prospěšná organismu dop. hodnota min. 100mg/l
Hořčík - látka prospěšná organismu dop. hodnota min. 30mg/l